Temel Oracle Sql Cümleleri

Oracle üzerinde örnek database ile yazılan örnek DML cümleleri İki ayrı kolonu birleştirip yeni bir kolon adıyla select işlemi select first_name||’ ‘ || last_name as “Adı Soyadı”, CONCAT(first_name,last_name) adisoyadi FROM employees; Yeni bir kolon kaydı (oracle=>dual, mssql=>’string deger’) select ‘Mehmet FASIL’ developer From Dual; –kolona isim atamak As Kullanımı select country_id sehir_id,country_name as Ulke_Id from…