lookup şeklinde tanımlı enum typelarımız varsa bu enumların description (açıklama) kısımlarını çekebileceğimiz örnek fonksiyonumuz :

Public Enum Enums

BIRINCI_ENUM = 1


IKINCI_ENUM = 2
End Enum

bu enumların description bilgilerini çekebileceğimiz fonksiyonumuzu yazalım.

Public Function ToDescription(ByVal en As [Enum]) As String
 
    Dim type As Type = en.GetType()
    Dim memInfo() As MemberInfo = type.GetMember(en.ToString())
 
    If memInfo IsNot Nothing AndAlso memInfo.Length > 0 Then
      Dim attrs() As Object = memInfo(0).GetCustomAttributes(GetType(DescriptionAttribute), False)
 
      If attrs IsNot Nothing AndAlso attrs.Length > 0 Then
        Return CType(attrs(0), DescriptionAttribute).Description
      End If
    End If
 
    Return en.ToString()
 
  End Function

Şimdi de örnek kullanımına bakalım.

Enumlar As Enums
Enumlar.IKINCI_ENUM.ToDescription()

Hope it works.