Temel Oracle Sql Cümleleri

Oracle üzerinde örnek database ile yazılan örnek DML cümleleri İki ayrı kolonu birleştirip yeni bir kolon adıyla select işlemi select first_name||’ ‘ || last_name as “Adı Soyadı”, CONCAT(first_name,last_name) adisoyadi FROM employees; Yeni bir kolon kaydı (oracle=>dual, mssql=>’string deger’) select ‘Mehmet FASIL’ developer From Dual; –kolona isim atamak As Kullanımı select country_id sehir_id,country_name as Ulke_Id from…

.Net Enum Type’dan Description Almak

lookup şeklinde tanımlı enum typelarımız varsa bu enumların description (açıklama) kısımlarını çekebileceğimiz örnek fonksiyonumuz : Public Enum Enums BIRINCI_ENUM = 1 IKINCI_ENUM = 2 End Enum bu enumların description bilgilerini çekebileceğimiz fonksiyonumuzu yazalım. Public Function ToDescription(ByVal en As [Enum]) As String Dim type As Type = en.GetType() Dim memInfo() As MemberInfo = type.GetMember(en.ToString()) If memInfo…

Sql Server Advanced Change Tracking

Daha farklı bir yöntem: aşağıdaki çalıştıracağımız script ile aşama aşama update ve tracking olaylarına bakalım declare @sql varchar(max) set @sql = ” –tanimlama select @sql = @sql + ‘alter table dbo.[‘ + object_name(object_id) + ‘] disable change_tracking’ + char(13) + char(10) + ‘alter table dbo.[‘ + object_name(object_id) + ‘] enable change_tracking’ + char(13) + char(10)…